Tuyển dụng

Tuyển dụng các vị trí

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời gian tuyển dụng
01 Kỹ sư Hiện trường 01 Miền Nam 01/11/2022 - 30/11/2022
02 Chỉ huy trưởng 01 Miền Nam 01/11/2022 - 30/11/2022
03 Chỉ huy phó 01 Miền Nam 01/11/2022 - 30/11/2022
04 Kỹ sư Nguồn 01 Miền Nam 01/11/2022 - 30/11/2022
05 Kỹ sư Trắc đạc 01 Toàn quốc 01/11/2022 - 30/11/2022
06 Kỹ sư Kết cấu thép 01 Toàn quốc 01/11/2022 - 30/11/2022
07 Kỹ sư QA/QC 01 Toàn quốc 01/11/2022 - 30/11/2022
08 Kỹ sư QS 01 Toàn quốc 01/11/2022 - 30/11/2022
09 Nhân viên Vật tư Công trình 01 Toàn quốc 01/11/2022 - 30/11/2022
10 Nhân viên Mua hàng 01 TP. HCM 01/11/2022 - 30/11/2022