Tuyển dụng

Tuyển dụng các vị trí

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời gian tuyển dụng
01 Kỹ sư Trắc đạc 03 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
02 Kỹ sư HSSE 02 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
03 Chỉ huy phó 03 Các tỉnh miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022
04 Chỉ huy trưởng 02 Các tỉnh miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022
05 Quản lý Phát triển Dự án (PDM) 03 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
06 Kỹ sư Hiện trường 08 Miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022
07 Kỹ sư QA/QC 04 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
08 Kỹ sư Kết cấu thép 01 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
09 Kỹ sư Shop Drawings Biện pháp Cốt pha 01 TP. HCM 01/01/2022 - 28/03/2022
10 Kỹ sư QS 01 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
11 Nhân viên Vật tư Công trình 01 Toàn quốc 01/01/2022 - 31/01/2022
12 Nhân viên Mua hàng 03 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
13 Nhân viên Thiết bị (Chuyên ngành Xây dựng) 01 Các tỉnh miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022
14 Nhân viên Kế toán Văn phòng 02 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
15 Thủ kho/ Phụ kho Công trình 02 Các tỉnh miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022
16 Kỹ sư Biện pháp Thi công 01 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
17 Kỹ sư Tính toán 01 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
18 Nhân viên Đấu thầu (Biết Tiếng Anh) 01 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
19 Trưởng nhóm Điều hòa Không khí; Cơ khí 01 TP. HCM 01/01/2022 - 31/01/2022
20 Kỹ sư Nguồn 05 Các tỉnh miền Nam 01/01/2022 - 31/01/2022