TOP GLOVE 越南

地址:
越南,平阳省,宝鹏县,莱渊市镇,宝鹏工业区
业主:
Top Glove越南责任有限公司
规模:
72.000 m2
承包项目:
施工总承包商

.

TOP GLOVE 越南
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
TOP GLOVE 越南
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM
AZB XÂY DỰNG NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM

相关项目

BW – 美福3厂房工程

平阳省,宾吉市,美福3工业区

BITIS - 边和

同奈省,边和市,隆平坊,AMATA工业区

青禾人造草坪(越南)新建厂房

前江省 – 龙江工业区

TAEKWANG新建厂房

芹苴市, 丐郡, 兴福工业区

BECAMEX - 学生实习厂

平阳省,土龙木市,和富坊,平阳市技术服务综合区

越南乐歌人体工学新建厂房

乐歌人体工学(越南)有限公司