KỸ THUẬT XÂY DỰNG _ HẠNG MỤC: MÓNG

Hạng mục: Móng
Công trình: YongJin

Tin liên quan

KỸ THUẬT XÂY DỰNG _ HẠNG MỤC: MÓNG MÁY PHÂN SỢI

Hạng mục: Móng máy phân sợi
Công trình: YongJin

KỸ THUẬT XÂY DỰNG _ HẠNG MỤC: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hạng mục: Bể xử lý nước thải
Công trình: YongJin

Thông tin dự án